Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Inforwijzer maakt websites en toegankelijke informatie. Als Inforwijzer een aanbieding doet of een overeenkomst afsluit met een opdrachtgever, dan zijn deze algemene voorwaarden daarop van toepassing. Voorwaarden van de opdrachtgever aanvaardt Inforwijzer alleen als zij dat schriftelijk overeenkomt met de opdrachtgever.

2. Aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden

Een aanbieding doet Inforwijzer altijd schriftelijk. We beschrijven de situatie rond de opdracht gebaseerd op gegevens van de opdrachtgever. Als we de situatie verkeerd beschrijven, vervalt de aanbieding.

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Inforwijzer is alleen geldig als deze door de opdrachtgever en Inforwijzer schriftelijk is bevestigd. Wijzigingen op overeenkomsten gelden zodra deze door de opdrachtgever en Inforwijzer schriftelijk zijn bevestigd.

3. Beëindiging

Zowel de opdrachtgever als Inforwijzer kunnen de overeenkomst op elk moment direct beëindigen. Dit moeten beide partijen schriftelijk bevestigen. Inforwijzer mag de tot dat moment verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen. De opdrachtgever zal die betalen. De opdrachtgever krijgt alle door Inforwijzer tot dan toe bereikte resultaten.

Inforwijzer aanvaardt geen schadeclaim als gevolg van een beëindiging en zal ook geen schade claimen.

4. Informatie

Zowel de opdrachtgever als Inforwijzer behandelt vertrouwelijke informatie vertrouwelijk. Op verzoek zullen betrokken personen een geheimhoudingsverklaring tekenen. Inforwijzer mag de naam van de opdrachtgever en de aard van de werkzaamheden gebruiken als referentie naar anderen.

5. Eigendom

De opdrachtgever mag alle door ons geleverde producten vrij gebruiken, aanpassen en verspreiden, tenzij we uitdrukkelijk aangeven dat op een bepaald product beperkte gebruikersrechten zitten. De opdrachtgever mag onze producten niet verkopen. Ook niet als de opdrachtgever ze heeft aangepast, of heeft laten aanpassen.

6. Tarieven, kosten en betaling

In onze aanbieding of overeenkomst noemen we een tarief voor de werkzaamheden. Dit kan een uurtarief zijn of een fixed-price tarief. Beide tarieven zijn inclusief reisuren, reis- en verblijfskosten. Inforwijzer zal geen andere kosten in rekening brengen dan in de aanbieding of overeenkomst staan.

Alle tarieven zijn in Euro's en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.

Inforwijzer mag jaarlijks per 1 januari het tarief aanpassen. Inforwijzer zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren.

Voor fixed-price opdrachten spreken we schriftelijk betaalmomenten en voorwaarden af waarop wij per factuur de kosten in rekening brengen bij onze opdrachtgever.

Voor opdrachten op basis van uren zullen we vanaf de start van de overeenkomst maandelijks achteraf per factuur de kosten in rekening brengen bij onze opdrachtgever. De opdrachtgever maakt het genoemde bedrag volledig binnen 31 dagen na factuurdatum over op ons bankrekeningnummer dat vermeld is op de factuur onder vermelding van het factuurnummer.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

De aansprakelijkheid van Inforwijzer is beperkt tot het totale factuurbedrag dat Inforwijzer aan opdrachtgever voor deze opdracht in rekening heeft gebracht. Bij langer lopende opdrachten is de aansprakelijkheid beperkt tot de totale som van alle factuurbedragen van de laatste twaalf maanden terug geteld vanaf het moment waarop Inforwijzer schriftelijk aansprakelijk is gesteld door opdrachtgever.

De opdrachtgever vrijwaart Inforwijzer voor vorderingen van derden, als deze aanspraken verband houden met door Inforwijzer geleverde diensten of producten aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever vrijwaart Inforwijzer voor vorderingen als deze het gevolg zijn van overmacht, handhaving door de overheid, een gewapend conflict, terrorisme en gebreken in gebruikte technologieproducten die niet door Inforwijzer zelf zijn ontwikkeld.

8. Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

 

d.d. 5 april 2020